Rhizostoma octopus (Macri 1778)

Considered a variety of Rhizostoma pulmo by Kramp (1961).